Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku im. gen. Stanisława Sosabowskiego

Szkoła Podstawowa nr 69 w Gdańsku im. gen. Stanisława Sosabowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krystyna Baryś: sekretariat@SP69.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 058-343-05-02

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do szkoły:

Do siedziby Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku przy ul. Zielony Trójkąt 1 można dojechać liniami tramwajowymi numer 10, 7 (Przystanek Swojska), liniami tramwajowymi numer 2, 3, 8 (Przystanek Reja). Można dojechać także linią autobusową numer 283 (Przystanek Swojska). Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 400 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 400 metrów. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

 Opis ogólny budynku przy ul. Zielony Trójkąt 1,

Wyznaczone miejsca parkingowe znajdują się 30 m od szkoły. Osoba niepełnosprawna może podjechać pod wejście główne do szkoły.

Do szkoły dojeżdżamy od ul. Mikołaja Reja – z Marynarki Polskiej skręcamy w ulicę Mikołaja Reja, a następnie skręcamy w lewo w głąb osiedla.

Do szkoły wchodzimy wejściem głównym od ulicy  Zielony Trójkąt 1.

Wejście do szkoły nie jest wyposażone w podjazd.

Szkoła posiada na swoim stanie schodołaz wraz z wózkiem uniwersalnym dedykowanym do schodołazu.

Na parterze budynku znajduje się portiernia. Na parterze znajdują się toalety, w tym toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Siedziba Sekretariatu Szkoły znajduje się na parterze. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia

W holu, przy wejściu głównym jest dostępny komputer z klawiaturą w języku ukraińskim.