Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2022, poz. 902), (zwana dalej również: Ustawą o d.i.p), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 69 im. gen. St. Sosabowskiego w Gdańsku a znajduje się w jego posiadaniu, jest udostępniana na pisemny wniosek.

Wniosek można składać w następujący sposób:

· Listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 69 im. gen. St. Sosabowskiego w Gdańsku, ul. Zielony Trójkąt, 80-869 Gdańsk,

· Bezpośrednio w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku

· W formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@sp69.edu.gdansk.pl

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice służbową.

Zgodnie z art. 13 Ustawy o d.i.p., udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sytuacji, gdy informacja publiczna z różnych przyczyn nie może być udostępniona w powyższym terminie, Szkoła Podstawowa nr 69 im. gen. St. Sosabowskiego w Gdańsku powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek nastąpi w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Szkoła Podstawowa nr 69 im. gen. St. Sosabowskiego w Gdańsku uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób wskazany we wniosku. W takim przypadku Szkoła Podstawowa nr 69 im. gen. St. Sosabowskiego w Gdańsku powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, sposób lub formę w jakiej informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem przypadku, w którym, udostępnienie informacji na wniosek, będzie generowało koszty związane ze sposobem lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. W tym przypadku Szkoła Podstawowa nr 69 im. gen. St. Sosabowskiego w Gdańsku zgodnie z art. 15 Ustawy zastrzega sobie prawo do pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji Szkoła Podstawowa nr 69 im. gen. St. Sosabowskiego w Gdańsku w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi o wysokości opłaty wnioskodawcę, który może w tym czasie dokonać zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wniosek wycofać.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 69 im. gen. St. Sosabowskiego w Gdańsku.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji publicznej.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 69 im. gen. St. Sosabowskiego w Gdańsku, ul. Zielony Trójkąt 1, 80-869 Gdańsk

2. Przedstawicielem Administratora danych jest Dyrektor Szkoły, p. Krystyna Baryś, kontakt: k.barys@sp69.edu.gdansk.pl

3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@rodo-edu.pl

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2022, poz. 902), w celu rozpatrzenia wniosku.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Ponadto, Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

8. Podanie danych nie jest obowiązkowe, chyba że urząd o nie wystąpi w celu wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia podstępowania o udostępnienie informacji.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.

10. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie szkoły. Zaświadczenia, legitymacje szkolne i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych.

SEKRETARIAT SZKOŁY:

 1. przyjmowanie korespondencji, interesantów i telefonów;
 2. sprawy w zakresie zapisy dziecka do szkoły i wypisu dziecka ze szkoły na wniosek rodziców, w tym zawiadamianie o przekazaniu ucznia;
 3. sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego;
 4. wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych;
 5. sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną szkoły;
 6. sprawy uczniowskie, w tym ewidencja uczniów;
 7. sprawy dotyczące legitymacji szkolnych i karty rowerowej;
 8. dokumentowanie spraw związanych z procedurą powypadkową;
 9. rejestr dokumentacji finansowej szkoły;
 10. rejestr biletów komunikacji miejskiej;
 11. rejestr pocztowych przesyłek i listów;

 

KIEROWNIK GOSPODARCZY

 1. sprawy dotyczące kierowania zespołem pracowników obsługi w szkole;
 2. sprawy związane z realizacją zamówień publicznych;
 3. organizacja zaopatrzenia w środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronną, meble, urządzenia techniczne, pomoce dydaktyczne oraz inne artykuły stanowiące wyposażenie szkoły;
 4. sprawy dotyczące dokumentacji technicznej obiektu oraz dokumentacji dotyczącej kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz BHP budynku szkoły;
 5. sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie szkoły;
 6. organizacja kasacji zniszczonego sprzętu, sporządzanie protokołów zużycia, zniszczenia lub przekazania;
 7. nadzór nad stanem bezpieczeństwa technicznego i pełnosprawnością użytkową obiektów szkolnych, terenów zielonych i urządzeń technicznych;
 8. organizacja i nadzór nad prowadzonymi w szkole pracami remontowymi.
 9. sprawy dotyczące utrzymania właściwego funkcjonowania elementów wyposażenia szkoły, w tym bramy, furtek, ogrodzenia szkoły oraz schodów, balustrad i zadaszenia przed wejściem do budynku szkoły;
 10. sprawy dotyczące przeglądów bieżących i okresowych infrastruktury budynku, urządzeń                      znajdujących się w szkole, boiska szkolnego, placu zabaw i terenu zewnętrznego szkoły;
 11. sprawy w zakresie usuwania awarii/usterek;
 12. sporządzanie i obsługa umów najmu oraz współpraca z Podmiotami w tym zakresie ;
 13. sprawy w zakresie inwentaryzacji majątku szkoły;

SKARGI I WNIOSKI

sp-69-wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej-2.pdf

za-13-31-08-22-regulamin-organizacyjny.pdf

zal-nr-1-do-regulaminu-organizacyjnego.pdf

zal-nr-2-do-regulaminu-organizacyjnego-logotyp-papier-firmowy-1.pdf