Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit.a tiret drugie oraz lit. d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j. z pn. zm.):

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających nie spełnia wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz. 848 ).

Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt stacjonarny z dyrektorem szkoły Krystyna Baryś przez sekretariat szkoły tel. 58 3430502.