Szkoła prowadzi i rejestruje sprawy zgodnie z instrukcją kancelaryjną i według rzeczowego wykazu akt.

Szkoła prowadzi i rejestruje sprawy:

 1. Księga uczniów;
 2. Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązku rocznego przygotowaniu przedszkolnego;
 3. Arkusze Ocen Uczniów;
 4. Rejestr wydanych duplikatów świadectw;
 5. Rejestr legitymacji uczniowskich i duplikatów
 6. Rejestr wydanych kart rowerowych i duplikatów;
 7. Rejestr wypadków uczniów i pracowników;
 8. Rejestr wydanych zaświadczeń;
 9. Rejestr wydanych decyzji przez Dyrektora szkoły;
 10. Rejestr Uchwał Rad Pedagogicznych;
 11. Księga protokołów Rady Pedagogicznej;
 12. Księga Zarządzeń Dyrektora Szkoły;
 13. Elektroniczny dziennik GPE;
 14. Księgi inwentarzowe księgozbioru/Zbiory Biblioteczne;
 15. Księga kontroli;
 16. Ewidencję zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych;
 17. Akta osobowe pracowników aktualnie zatrudnionych;
 18. Akta osobowe byłych pracowników;
 19. Rejestr pieczęci;
 20. Ewidencja kosztów upomnień rodziców w sprawie niespełniania obowiązku szkolnego;
 21. Rejestr udzielonych kar statutowych;
 22. Rejestr udzielonych nagród statutowych.